Schoolplein bovenbouw

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit:  

 

De  personeelsgeleding:  

·         Dhr. A.Rensen, voorzitter

·         Mevrouw E. Vermeulen 

 

De oudergeleding:  

·         Mevr. M. van de Helm  

·         Dhr. J. Dalhuisen  

 

In 2018 zijn er zes gezamenlijke vergaderingen geweest, de oudergeleding samen met de personeelsgeleding en het MT. Er is gekozen om alle vergaderingen met het MT in gezamenlijkheid van ouders en personeel te laten plaatsvinden. Bij al deze vergaderingen is de directeur van Het Waterland, dhr. A. Lippens, als wettelijke vertegenwoordiger aangeschoven, samen met dhr. Hueting. De notulen van deze vergaderingen zijn terug te vinden op de website; www.hetwaterland.nl .  

Ook zijn er zes vergaderingen geweest met alleen de personeelsgeleding. Deze vergadering zijn terug te vinden op het intranet van Het Waterland. De taken en bevoegdheden van de MR zijn terug te vinden in de statuten en het huishoudelijk regelement, zoals dat in 2016 herzien is. Er is één keer overleg geweest tussen Bestuur en MR.   

De MR heeft afwisselend advies- en instemmingsrecht op diverse zaken die de school en het personeel betreffen. De vergaderingen zijn periodiek en openbaar. In het afgelopen jaar is vooral aandacht geweest voor de gesprekscyclus, de AVG-wetgeving, het schoolplan 2018-2022, de vakantieregeling,  de formatie en de normjaartaken, het integraalpersoneelsbeleid en de begroting.